Konkursy na granty

Zestawienie otwartych bądź zapowiadanych konkursów, które uwadze pracowników WAiNS poleca prodziekan ds nauki:

knowledge-1052014_640

Prócz poniższego zestawienia dziekan ds. nauki poleca też odwiedzać stronę euraxess, na której znajdują się aktualne zestawienia również innych, mniej znanych konkursów.

Termin i donator

Nazwa (i link)

Krótki opis (ze stron donatorów)

     

2017.09.24

Urz. Marszałk. Woj. Mazow.

 • Konkurs promujący nowatorskie rozwiązania w biznesie i nauce na Mazowszu. Ideą Konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości,. Konkurs skierowany jest [...] do młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.

2017.10.02

FNP

 • Celem programu FIRST TEAM jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej (niezależnie od narodowości) i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. [...] Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat.

2017.10.02

FNP

 • Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług o dużym znaczeniu dla gospodarki. Do konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wysokości ok. 3 500 000 zł, w których zostanie wykorzystana infrastruktura naukowo-badawcza.

2017.10.02

FNP

 • Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy, o budżecie w wysokości ok. 1 500 000 zł.

2017.10.10

MNiSW

 • Program służyć ma naświetleniu polskich idei niepodległościowych XIX i XX w, upowszechnieniu i pogłębieniu społecznej wiedzy na temat dróg prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz losów Polaków walczących o wolność.

2017.10.24

KE i NCN

 • The aim of the HERA JRP “Public Spaces: Culture and Integration in Europe” is to deepen the theoretical and empirical cultural understanding of public spaces in a European context. Who can apply? Eligible scholars located in the HERA JRP PS countries: Austria, Belgium (Wallonia), Czech Republic, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom, irrespective of their nationality.

2017.10.31

MNiSW

 • Realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

2017.10.30

CPPC

 • W ramach konkursu dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki

2017.11.30

NCN

 • NCN wraz z EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych. W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) oraz co najmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Projekty mogą trwać maks. 36 miesięcy.

2017.12.15

NCN

 • Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze, które będą realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

2017.12.15

NCN

 • Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

2017.12.15

NCN

 • Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

2017.12.31

NCN

 • Konkurs na pojedyncze działania naukowe dla które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i nie kierowały jeszcze żadnym projektem finansowanym ze środków NCN.