Pracownicy

Lista pracowników WAiNS w układzie alfabetycznym

mgr Sylwia Arasiewicz-Dulnik (wykładowca)

 • dziedzina: nauki o polityce, specjalizacje: prawo konstytucyjne, prawo UE, fundusze unijne

dr Adriana Bartnik (adiunkt)

 • dziedzina: nauki społeczne, specjalizacje: socjologia-socjologia prawa, socjologia administracji, prawo pracy, prawo administracyjne

prof. dr hab. Andrzej Biłat (profesor)

 • dziedzina: filozofia, specjalizacje: logika filozoficzna, ontologia, filozofia nauk społecznych

dr Helena Bulińska-Stangrecka (adiunkt)

 • dziedzina: nauki ekonomiczne/nauki o zarządzaniu, specjalizacje: ekonomiczno - społeczna (Socjologia organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi,  komunikacja społeczna)

dr Katarzyna Chrostowska-Malak (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo i administracja- ( Prawo konstytucyjne,  prawo pracy)

mgr Szymon Drabczyk (starszy wykładowca)

 • dziedzina: nauki o polityce, specjalizacje: europeistyka 

prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka (profesor)

 • dziedzina: ekonomia, specjalizacje: mikroekonomia, zarządzanie, marketing

dr Tomasz Dusiewicz (adiunkt)

 • dziedzina: nauki społeczne/ socjologia, specjalizacje: socjologia(- Społeczne oblicza przemian technologicznych- (Kreowanie wizerunku firmy, społeczne oblicza przemian technologicznych,  elementy socjologii kultury)

dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (adiunkt)

 • dziedzina: nauki społeczne/socjologia, specjalizacje: socjologia, ( Socjologia i metody badań socjologicznych, Marketing polityczny z perspektywy socjologicznej)

mgr Aleksandra Firek (asystent)

 • dziedzina: nauki prawne/nauka o administracji, specjalizacje: Podstawy psychologii społecznej,  Negocjacje - strategie i techniki

mgr Patrycja Gajda (umowa cywilnoprawna)

 • dziedzina: nauki społeczne/psychologia, specjalizacje: Autokreacja, Psychologiczne aspekty życia w społeczeństwie

dr hab. Wojciech Gonet (profesor PW)

 • dziedzina: prawo, specjalizacje: prawo finansowe, cywilne, gospodarcze

dr Katarzyna Górniak (adiunkt)

 • dziedzina: nauki społeczne/socjologia, specjalizacje: socjologia - (Polityka społeczna, socjologia ubóstwa i wykluczenia społecznego, socjologia nierówności społecznej)

mgr Zbigniew Jackiewicz (wykładowca)

 • dziedzina: , specjalizacje:

dr hab. Marek Jakubiak (adiunkt)

 • dziedzina: nauki humanistyczne/ historia, specjalizacje: historia administracji, Historia gospodarcza, Historia architektury europejskiej,- Multumedialna historia Nauki i techniki, historia  myśli ustrojowo- administracyjnej i socjologiczno- ekonomicznej

prof. dr hab. inż. Józef Janczak (profesor)

 • dziedzina: nauki społeczne/ bezpieczeństwo, specjalizacje: Bezpieczeństwo Narodowe, bezpieczeństwo cybernetyczne, bezpieczeństwo informacyjne, zarządzanie kryzysowe,  systemy teleinformatyczne

dr hab. Jacek Janowski (profesor PW)

 • dziedzina: nauki o administracji, specjalizacje: prawo, filozofia, informatyka, zarządzanie 

prof. dr hab. Leszek Jasiński (profesor)

 • dziedzina: nauki ekonomiczne/ekonomia, specjalizacje: mikroekonomia,makroekonomia, ekonomia międzynarodowa, system finansowy

mgr Elżbieta Jendrzejczak (starszy wykładowca)

 • dziedzina: ekonomia, specjalizacje: mikroekonomia, makroekonomia

dr Piotr Jermakowicz (adiunkt)

 • dziedzina: nauki ekonomiczne/ ekonomia -socjologia, specjalizacje: Zarządzanie zasobami ludzkimi,  Funkcje i techniki public relations, Techniki negocjacji i mediacji w administracji

dr hab. Gabriela Jyż (profesor PW)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo administracyjne, prawo własności intelektualnej

dr Robert Kędziora (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo, prawo administracyjne

dr hab. Radosław Koszewski, (profesor PW)

 • dziedzina: nauki ekonomiczne/ekonomia, specjalizacje: mikroekonomia,  makroekonomia,  marketing

dr inż. Bolesław Kowalczyk (adiunkt)

 • dziedzina: nauki społeczne/ nauki o bezpieczeństwie, specjalizacje: Funkcjonowanie sieci łączności elektronicznej, Inżynieria systemów bezpieczeństwa, problemy informatyzacji państwa

dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (adiunkt)

 • dziedzina: nauki społeczne/socjologia, specjalizacje: Podstawy psychologii społecznej,  Społeczności regionalne, Socjologia organizacji, Socjologia mieszkalnictwa i miasta

dr hab.inż. Marian Kowalewski, (profesor PW)

 • dziedzina: nauki społeczne/nauki o bezpieczeństwie, specjalizacje: Systemy i sieci telekomunikacyjne specjalnego przeznaczenia (mające zastosowania specjalne, np. w obszarze administracji, bezpieczeństwa itp. planowanie, projektowanie i użytkowanie. Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych organizacji. Usługi teleinformatyczne społeczeństwa informacyjnego, w tym administracji publicznej – ich jakość i bezpieczeństwo. Interoperacyjność sieci i usług administracji publicznej – wymiar europejski i krajowy

dr hab. Zbigniew Król, (profesor PW)

 • dziedzina: filozofia, specjalizacje: logika formalna, logika dla prawników, filozofia i historia matematyki, logika, ontologia, historia filozofii, ontologiczna hermeneutyka fenomenologiczna

prof. dr hab. Marek Kuś (profesor)

 • dziedzina: , specjalizacje:

mgr Urszula Legierska (asystent)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo administracyjne, nauki o administracji, prawo gospodarcze

dr hab. Justyna Łacny (prof. PW)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo, prawo UE

prof. dr hab. Marek Maciejczak (profesor)

 • dziedzina: filozofia , specjalizacje: filozofia języka, historia filozofii, teoria poznania

dr Sylwia Michalska (umowa cywilnoprawna)

 • dziedzina: nauki społeczne/socjologia, specjalizacje: socjologia wsi; (Podstawy psychologii społecznej,-Negocjacje - strategie i techniki)

dr Justyna Mordwiłko-Osajda (adiunkt)

 • dziedzina: , specjalizacje:

doc. dr Alina Naruniec (docent)

 • dziedzina: ekonomia, specjalizacje: zarządzanie,  zarządzanie w administracji publicznej, ekonomia rozwoju, marketing mikroekonomia, makroekonomia, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

dr Eligiusz Nowakowski (adiunkt)

 • dziedzina: ekonomia, specjalizacje: finanse, (pieniądz i banki, bezpieczeństwo systemu finansowego, rynki finansowe)

dr Małgorzata Orechwo (adiunkt)

 • dziedzina: ekonomia, specjalizacje: finanse (rynki finansowe, instrumenty finansowe)

mgr Justyna Orimolade (asystent)

 • dziedzina: nauki humanistyczne/ filozofia, specjalizacje: etyka, logika

dr Kinga Pawłowska (adiunkt)

 • dziedzina: nauki humanistyczne/ etnologia, specjalizacje: antropologia Socjologia organizacji; (- Oblicza zróżnicowań i nierówności społecznych, kierowanie zespołem)

ks. dr Jacek Połowianiuk (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo kanoniczne, prawa człowieka, prawo UE, relacje Państwo-Kościół, prawo konstytucyjne

dr Michał Pręgowski (adiunkt)

 • dziedzina: nauki społeczne/ socjologia, specjalizacje: socjologia nowych mediów, socjologia relacji człowiek zwierzę,  Socjologiczne aspekty internetu 

dr Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo międzynarodowe publiczne, prawa człowieka, prawo UE, prawo konstytucyjne

dr Sebastian Sikorski (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo administracyjne, prawo medyczne, prawo cywilne, prawo finansowe, prawo gospodarcze

dr Bartłomiej Skowron (adiunkt)

 • dziedzina: filozofia, specjalizacje: ontologia formalna, etyka, filozofia matematyczna, filozofia i administracja nauki

dr Paweł Sosnowski (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo administracyjne, prawo inwestycyjnobudowlane (planowanie przestrzenne, prawo budowlane), ustrój administracji publicznej, nauki o administracji, legislacja administracyjna, egzekucja administracyjna

dr inż. Paweł Stacewicz (adiunkt)

 • dziedzina: humanistyczne/ filozofia, specjalizacje: filozofia nauki, filozofia informatyki, metodologia nauk, kongnitywistyka

dr Lech Stachurski (adiunkt)

 • dziedzina: filozofia , specjalizacje: historia filozofii, wielkie religie świata, teoria i filozofia państwa i prawa, etyka

mgr Michał Staniszewski (asystent)

 • dziedzina: nauki prawne/ nauka o administracji, specjalizacje: Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej

dr Małgorzata Stawicka (adiunkt)

 • dziedzina: ekonomia, specjalizacje: zarządzanie w administracji, marketing

dr Michał Stelmach (adiunkt)

 • dziedzina: nauki humanistyczne/ filozofia, specjalizacje: filozofia logiki, epistemologia, metodologia nauk, ontologia, retoryka, filozofia społeczna, teoria argumentacji, filozofia analityczna, fenomenolpgia, etyka w administracji

dr Elżbieta Supryn-Dulko (umowa cywilnoprawna)

 • dziedzina: psychologia, specjalizacje: psychologia, autokreacja, źródła i rozwój dynamizmu życiowego człowieka

dr hab. Robert Suwaj (profesor PW)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo, prawo administracyjne

dr Dominik Sypniewski (adiunkt)

 • dziedzina: prawo, specjalizacje: prawo administracyjne, prawo budowlane, prawo ochrony konkurencji

dr Agnieszka Tomczak (adiunkt)

 • dziedzina: ekonomia, specjalizacje: finanse, polityka gospodarcza, marketing w sektorze publicznym, ekonomia behawioralna

mgr Tomasz Tyc (asystent)

 • dziedzina: nauki ekonomiczne/ekonomia, specjalizacje: mikroekonomia makroekonomia, Gospodarka rynkowa - studium Europejskie, Podejmowanie działalności gospodarczej, Marketing, przedsiębiorczość

dr inż. Krzysztof Urbaniak (adiunkt)

 • dziedzina: nauki techniczne/ informatyka, specjalizacje: technologie informacyjne, Bezpieczeństwo informacji niejawnych i danych osobowych, systemy teleinformatyczne w administracji

dr Agnieszka Wilk-Ilewicz (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo, prawo europejskie, prawo ochrony środowiska

dr Dorota Wilkowska-Kołakowska (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne , specjalizacje: prawo administracyjne, nauki o administracji, gospodarka nieruchomościami 

dr Beata Witkowska-Maksimczuk (adiunkt)

 • dziedzina: filozofia , specjalizacje: logika, bioetyka, aksjologia

dr Agnieszka Woźniak (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo cywilne, prawo autorskie, prawo międzynarodowe, prawo spółdzielcze, gospodarka nieruchomościami, nauki o administracji

dr Cezary Woźniak (starszy wykładowca)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo cywilne, prawo autorskie, prawo międzynarodowe, prawo mieszkaniowe, prawo administracyjne, gospodarka nieruchomościami, nauki o administracji 

dr Robert Zajdler (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne/ prawo, specjalizacje: Bezpieczeństwo energetyczne, System ochrony prawnej w UE, prawo energetyczne, Publiczne prawo gospodarcze, wymogi formalne prowadzenia działalności gospodarczej

dr Monika Zakrzewska (adiunkt)

 • dziedzina: nauki prawne, specjalizacje: prawo budowlane, nauki o administracji, prawo ochrony środowiska, prawo administracyjne

dr hab. Anna Zalcewicz, (profesor PW)

 • dziedzina: nauki prawne , specjalizacje: prawo bankowe, usługi płatnicze, prawo finansowe

dr inż. Jarosław Zalewski (adiunkt)

 • dziedzina: nauki techniczne/ transport, specjalizacje: Technologie informacyjne,  Wybrane zastosowania mechaniki,- Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego)

dr hab. Jan Zubelewicz (umowa cywilnoprawna)

 • dziedzina: filozofia, specjalizacje: aksjologia, etyka, problemy cywilizacji Zachodu, historia filozofii