Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe może otrzymać student, który:

  • w poprzednim roku akademickim posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  • zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia na podstawie wyników uzyskanych w ciągu ostatniego roku studiów pierwszego stopnia;
  • uzyskał rejestrację na kolejny rok lub semestr studiowania

Szczegółowe zasady określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018, z którym student ma obowiązek się zapoznać.

Stypendium to nie przysługuje studentowi, któremu został przedłużony termin złożenia pracy dyplomowej.

Uwaga:

  • Wypełniony komputerowo wniosek należy wydrukować, odręcznie podpisać i złożyć u pani Pauliny Czeredys, tj. w dziekanacie pok. 207.
  • Wnioski należy składać w pierwszych dwóch tygodniach roku akademickiego - termin upływa z dniem 16.10.2017
  • Informacje o przyznaniu świadczenia są publikowane na stronie Wydziału - zakładka: "Odbiór decyzji stypendialnych". Podawane są tam numery indeksów osób, które powinny zgłosić się po odbiór decyzji.
  • Wypłata przyznanego świadczenia jest możliwa wyłącznie po odbiorze decyzji i przekazywana na konto podane we wniosku. W przypadku zmiany konta w trakcie roku akademickiego, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie p. Czeredys - można to zrobić mailowo, podając informacje: od kiedy następuje zmiana, jaki dokładnie jest nowy nr konta, swoje imię i nazwisko oraz nr indeksu.
  • Zgłaszając się po odbiór decyzji należy mieć ze sobą wypełnione oświadczenie - zał. 9 do Regulaminu "Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów" - do pobrania stąd: http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Wnioski-i-formularze/Pomoc-materialna