Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce

Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie warunki:

  • zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
  • od początku studiów uzyskał łączną liczbę punktów zgodną z planem studiów. Liczbę punktów określa się na podstawie przedmiotów,  których zaliczenie jest warunkiem rejestracji na następny etap studiowania;
  • nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, uzyskał w poprzednim roku studiów liczbę punktów zaliczeniowych (ECTS) zgodną z planem studiów;
  • uzyskał w poprzednich dwóch semestrach średnią ocen nie niższą niż 4,00, liczoną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, będącą średnią ważoną ocen łącznych z wszystkich przedmiotów.

Szczegółowe zasady określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018, z którym student ma obowiązek się zapoznać.

Stypendium Rektora nie przysługuje studentowi, któremu został przedłużony termin złożenia pracy dyplomowej.

Stypendium to może uzyskać też student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia rozpoczętych w roku złożenia egzaminu maturalnego, który zdobył tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej.

Studenci I roku studiów magisterskich, którzy w roku ubiegłym uczęszczali na inną uczelnię do wniosku o stypendium rektora za wyniki w nauce są obowiązani dołączyć:
 - zaświadczenie ze średnią ważoną z uczelni, na której kończyli studia licencjackie lub
 - wydruk z obliczenia średniej ważonej wg. przelicznika (do pobrania poniżej), sporządzonego według danych z suplementu plus kopię suplementu — oryginał należy mieć ze sobą do poświadczenia tej kopii.

Przypominamy, że - zgodnie Regulaminem na rok akademicki 2017/2018 - średnia ważona liczona jest na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia z wyłączeniem ocen z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

Uwaga:

  • Wypełniony komputerowo wniosek należy wydrukować, odręcznie podpisać i złożyć u pani Pauliny Czeredys, tj. w dziekanacie pok. 207.
  • Wnioski należy składać w pierwszych dwóch tygodniach roku akademickiego - ostateczny termin upływa z dniem 16.10.2017
  • Informacje o przyznaniu świadczenia są publikowane na stronie Wydziału - zakładka: "Odbiór decyzji stypendialnych". Podawane są tam numery indeksów osób, które powinny zgłosić się po odbiór decyzji.
  • Wypłata przyznanego świadczenia jest możliwa wyłącznie po odbiorze decyzji i przekazywana na konto podane we wniosku. W przypadku zmiany konta w trakcie roku akademickiego, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie p. Czeredys - można to zrobić mailowo, podając informacje: od kiedy następuje zmiana, jaki dokładnie jest nowy nr konta, swoje imię i nazwisko oraz nr indeksu.
  • Zgłaszając się po odbiór decyzji należy mieć ze sobą wypełnione oświadczenie - zał. 9 do Regulaminu "Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów" - do pobrania stąd: http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Wnioski-i-formularze/Pomoc-materialna

Inne:

  • Przelicznik średniej ważonej dla studentów spoza PW (studia II stopnia) (XLS)

Wstępne rankingi Stypendiów Rektora za wyniki w nauce