Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce

Akty prawne:

 • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2016/2017 (PDF)
 • Zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń (PDF)
 • Procedura postępowania przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce (PDF)

Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie warunki:

 • zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na przynajmniej pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia w systemie tradycyjnym;
 • nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, zaliczył wszystkie przedmioty objęte programem studiów dla poprzedniego roku studiów lub w systemie elastycznym;
 • nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, uzyskał w poprzednim roku studiów liczbę punktów zaliczeniowych (ECTS) zgodną z planem studiów;
 • uzyskał w poprzednich dwóch semestrach średnią ocen nie niższą niż 4,00.

Stypendium to może uzyskać też student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia rozpoczętych w roku złożenia egzaminu maturalnego, który zdobył tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej.

Studenci I roku studiów magisterskich, którzy w roku ubiegłym uczęszczali na inną uczelnię do wniosku o stypendium rektora za wyniki w nauce są obowiązani dołączyć: zaświadczenie ze średnią ważoną z uczelni, na której kończyli studia licencjackie lub wydruk z obliczenia średniej ważonej wg. przelicznika, sporządzonego według danych z suplementu plus kopię suplementu — oryginał należy mieć ze sobą do poświadczenia tej kopii.

Uwaga:

 • Dokumenty składamy u pani Pauliny Czeredys, tj. w dziekanacie pok. 207.
 • Informacje o odbiorze decyzji stypendialnych znajdują się w zakładce Stypendia i zapomogi (link).

Po odbiór decyzji stypendialnej należy zgłosić się z:

 • Oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (PDF)

Wnioski i formularze:

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce (DOCX)
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce dla laureatów i finalistów olimpiad (DOCX)
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej stypendium rektora dla najlepszych studentów (DOC)

Inne:

 • Przelicznik średniej ważonej studentów spoza PW (studia II stopnia) (XLS)
 • Wykaz olimpiad uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów (PDF)