Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością

1. O stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się każda osoba posiadająca status studenta naszego Wydziału (zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych),  która posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności - bez względu na dochód w rodzinie studenta.

2. Wypełniony komputerowo wniosek należy wydrukować, odręcznie podpisać i złożyć wraz z kopią orzeczenia (oryginał do wglądu) w dziekanacie w pierwszych dwóch tygodniach roku akademickiego 2017/2018, maksymalnie 16.10.2017 - wtedy świadczenie będzie mogło być przyznane od października 2017.

3. Wniosek można złożyć także w innym terminie (w trakcie roku akademickiego), jednak w takim przypadku stypendium będzie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

4. Informacje o przyznaniu świadczenia są publikowane na stronie Wydziału - zakładka: "Odbiór decyzji stypendialnych". Podawane są tam numery indeksów osób, które powinny zgłosić się po odbiór decyzji.

5. Wypłata przyznanego świadczenia jest możliwa wyłącznie po odbiorze decyzji i przekazywana na konto podane we wniosku. W przypadku zmiany konta w trakcie roku akademickiego, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie p. Czeredys - można to zrobić mailowo, podając informacje: od kiedy następuje zmiana, jaki dokładnie jest nowy nr konta, swoje imię i nazwisko oraz nr indeksu.

6. Zgłaszając się po odbiór decyzji należy mieć ze sobą wypełnione oświadczenie - zał. 9 do Regulaminu "Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów" - do pobrania stąd: http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Wnioski-i-formularze/Pomoc-materialna