Wydziałowa Komisja Stypendialna (WKS)

16468763_1407715809270611_1791122179_n

Wydziałowa Komisja Stypendialna - sylwetki członków

Wydziałowa Komisja Stypendialna jest organem bezpośrednio podległym Prodziekanowi ds. Studenckich. Głównym jej zadaniem jest przyjmowanie i weryfikowanie wniosków stypendialnych i wniosków o udzielenie jednorazowej pomocy materialnej (zapomogi) oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń pomocy materialnej, o które ubiegają się studenci.

 1. Komisja powoływana jest na podstawie zapisów zawartych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na dany rok akademicki.
 2. W skład Komisji wchodzą studenci delegowani przez Wydziałową Radę Samorządu oraz pracownicy Wydziału.
 3. Komisja powoływana jest przez Dziekana Wydziału w drodze decyzji.
 4. Nadzór nad pracą Komisji sprawuje Prodziekan ds. Studenckich.
 5. Komisja liczy minimum 3 osoby.
 6. Studenci stanowią większość składu Komisji.
 7. Przewodniczącego Komisji wyznacza Dziekan spośród pracowników Wydziału.
 8. Komisja powoływana jest na rok akademicki.

 

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej:

 1. dr inż. Krzysztof Urbaniak - przewodniczący WKS (k.urbaniak@ans.pw.edu.pl)
 2. Aleksandra Maliszewska - członek WKS/student (aleksandramaliszewska@tlen.pl)
 3. Patrycja Przybysz - członek WKS/student (patrycja.przybysz.94@wp.pl)
 4. Agnieszka Rębiś - członek WKS/student (agniewka01@wp.pl)
 5. Marzena Rudaś - członek WKS/student (m.rudas@ans.pw.edu.pl)

 

wykrzyknik-225x300

Dyżur Wydziałowej Komisji Stypendialnej:

Wtorek, godz. 14.00-18.00 pokój 225 A (Gmach Główny) 

Uwaga: W każdym przypadku student może skontaktować się z dowolnym członkiem WKS i umówić się na indywidualny termin konsultacji, na których udzielone zostanie wsparcie merytoryczne oraz wszelka pomoc formalna.

W okresie od 1 października bieżącego roku akademickiego do 31 października bieżącego roku akademickiego, ze względu na prowadzoną na Wydziale intensywną akcję związaną z przyjmowaniem wniosków o pomoc materialną, członkowie WKS wyznaczają indywidualny kalendarz dyżurów dostosowanych do potrzeb wszystkich studentów.

Zasady funkcjonowania Wydziałowych Komisji Stypendialnych na Politechnice Warszawskiej (DOC)