Zapomogi

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

  • Student może otrzymać zapomogę od pierwszego roku studiów, dwa razy w roku akademickim.
  • Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany wniosek studenta.
  • Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
  • Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.

Uwaga:

  • Dokumenty składa się u pani Pauliny Czeredys, tj. w dziekanacie pok. 207.
  • Zanim wypełnione dokumenty zostaną złożone w dziekanacie, zalecany jest kontakt z dowolnym członkiem Wydziałowej Komisji Stypendialnej, który sprawdzi poprawność wypełnionego wniosku, kompletność wniosku a w razie takiej konieczności pomoże wypełnić wniosek, poprawi błędy i co najważniejsze pomoże napisać uzasadnienie;
  • Wniosek o zapomogę może być złożony w dowolnym momencie w trakcie trwania roku akademickiego;
  • Informacje o przyznaniu świadczenia są publikowane na stronie Wydziału - zakładka: "Odbiór decyzji stypendialnych". Podawane są tam numery indeksów osób, które powinny zgłosić się po odbiór decyzji.
  • Wypłata przyznanego świadczenia jest możliwa wyłącznie po odbiorze decyzji i przekazywana na konto podane we wniosku.
  • Zgłaszając się po odbiór decyzji należy mieć ze sobą wypełnione oświadczenie - zał. 9 do Regulaminu "Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów" - do pobrania stąd: http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Wnioski-i-formularze/Pomoc-materialna