Proces dyplomowania

Uwaga: wszystkie formularze i wzory dokumentów związanych z procesem dyplomowania, jak też wzory stron tytułowych prac dyplomowych dostępne są tutaj.

Zasady redagowania pracy dyplomowej (DOCX) oraz

układ pracy dyplomowej (DOCX), wynikające z Zarządzenia Rektora 57/2016.

Wykaz zatwierdzonych w roku akademickim 2017/2018 tematów prac dyplomowych znajduje się w systemie e-dziekanat

Czynności wymagane i dopuszczające studenta do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej:

 1. Uzyskanie zaliczenia wszystkich semestrów według planu studiów, zdobycie przewidzianą dla danego kierunku i poziomu studiów liczby punktów a także uzyskanie od prowadzących dane przedmioty (konieczne uzupełnienie) wszystkich wpisów w indeksie.
 2. Uzgodnienie z Kierownikiem pracy dyplomowej (Promotorem) ostatecznej wersji pracy.
 3. Uzyskanie potwierdzenia wyniku testu z systemu plagiat.pl o możliwości dopuszczenia pracy dyplomowej do kolejnych etapów dyplomowania. Uwaga: praca dyplomowa jest przekazywana do administratora systemu plagiat.pl przez Kierującego pracą dyplomową. Informacja o dopuszczeniu pracy dyplomowej do kolejnych etapów procesu dyplomowania lub o niemożności przekazania pracy do dalszych procesów dyplomowania przekazywana jest, po przeprowadzeniu analizy raportu, przez administratora systemu plagiat.pl do Kierownika pracy dyplomowej).
 4. Zalogowanie się do (systemu APD) pod adresem internetowym: https://apd.usos.pw.edu.pl/. Logowanie do USOS i systemu APD odbywa się za pomocą tych samych loginów i haseł. Możliwe uzyskanie danych dostępowych do systemu Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Warszawskiej (system APD) w dziekanacie Wydziału, pok. 207. Oraz uzupełnienie niezbędnych danych.
 5. Złożenie pracy dyplomowej nie jest możliwe bez uprzedniego zatwierdzenia jej tematu dokonanego w trybie określonym w  § 4 uchwały nr 11/2016 Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zasad dyplomowania.

Złożenie pracy następuję co najmniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego

Pracę dyplomową uznaje się za złożoną, gdy w Dziekanacie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW złożone zostały:

 1. 4 zdjęcia z wizerunkiem dyplomanta o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 2. płyta CD, która zawiera:
  • skan pierwszej strony pracy dyplomowej z adnotacją, na którą składa się oświadczenie o następującej treści: „Praca zaakceptowana”, dokonaną przez kierującego pracą, data oraz podpis kierującego pracą,
  • skan podpisanego przez studenta oświadczenia zgodnego zgodne ze wzorem zawartym w załączniku do Zarządzenia Rektora PW nr 28/2016 z dn. 13.06.2016 zmieniającego Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej,
  • kopię elektroniczną całości raportu uzyskanego w ramach procedury sprawdzania pracy w systemie antyplagiatowym,
  • pracę dyplomową w formacie PDF.
  • Opis płyty CD zawiera zmniejszoną pierwszą stronę pracy dyplomowej,
 3. kserokopia pierwszej strony pracy dyplomowej z adnotacją, na którą składa się oświadczenie o następującej treści: „Praca zaakceptowana”, dokonaną przez kierującego pracą, data oraz podpis kierującego pracą,
 4. kserokopia streszczenia pracy w języku polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi,
 5. podpisane przez studenta oświadczenie zgodne ze wzorem zawartym w załączniku do Zarządzenia nr 28/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 13.06.2016 zmieniającego Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej,
 6. podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zgodne ze wzorem zawartym w załączniku nr 9 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16.09.2016 w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim,
 7. dane dyplomanta zgodne ze wzorem zawartym w załączniku nr 11 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16.09.2016 w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim,
 8. oświadczenie studenta Politechniki Warszawskiej kierunek: Administracja w zakresie ochrony przed plagiatem zgodne ze wzorem zawartym Zarządzeniu nr 27 Dziekana Wydziału Administracji i  Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej z dn. 13.05.2014 w sprawie ustalenia  wzoru oświadczenia studenta Politechniki Warszawskiej kierunek: Administracja w zakresie ochrony przed plagiatem,
 9. indeks wraz ze wszystkimi wymaganymi wpisami,
 10. wypełniona karta obiegowa zgodna ze wzorem zawartym w załączniku nr 14 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16.09.2016 w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim,
 11. oryginał dowodu wpłaty za dyplom dokonanej na indywidualny numer konta podany w systemie USOS,
 12. formularz, w którym student wyraża zgodę lub odmowę udziału w badaniu Monitorowanie Karier Zawodowych Absolwentów, zgodnego z załącznikiem do Zarządzenia nr 31/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 27.04.2012 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Studenci, którzy chcą otrzymać dyplom w języku obcym składają, wraz z  dokumentami wymienionymi powyżej, dodatkowo:

 1. wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 13 Zarządzenia nr 46/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 16.09.2016 w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim,
 2. 1 zdjęcie z wizerunkiem dyplomanta 3,5 x 4,5 cm,
 3. oryginał dowodu wpłaty za dyplom w języku obcym dokonanej na indywidualny numer konta podany w systemie USOS,
 4. kserokopię strony tytułowej pracy dyplomowej z adnotacją, na którą składa się oświadczenie o następującej treści: „Praca zaakceptowana” dokonaną przez kierującego pracą, data oraz podpis kierującego pracą.

Student składający wyżej wymienione dokumenty musi okazać dowód osobisty potwierdzający jego tożsamość.

Terminy złożenia pracy dyplomowej określa § 20 ust. 9 Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.

W roku akademickim 2016/2017 dokumenty związane ze złożeniem pracy dyplomowej powinny być złożone  najpóźniej do dnia:

 • 07.09.2017 r. (studia I stopnia)
 • 15.09.2017 r. (studia II stopnia)

Praca dyplomowa przed złożeniem powinna zostać wpisana do elektronicznego Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Warszawskiej. Archiwizowanie pracy dyplomowej w systemie APD odbywa się w 5 etapach – krokach z czego student wykonuje 2 pierwsze kroki.

W pierwszym kroku (1) student musi wprowadzić:

 • tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim (tytuł pracy w języku polskim został wcześniej wprowadzony przez właściwego pracownika dziekanatu),
 • streszczenie w języku polskim i w języku angielskim,
 • słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim.

W drugim kroku (2) student w systemie APD musi umieścić następujące pliki w formacie, pdf, tj.:

 • pracę dyplomową,
 • skan pierwszej strony z adnotacją, na którą składa się oświadczenie o następującej treści: „Praca zaakceptowana” dokonaną przez kierującego pracą, data oraz podpis kierującego pracą,
 • skan podpisanego przez studenta oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do Zarządzenia Rektora PW nr 28/2016 z dn. 13.06.2016 zmieniającego Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej,
 • całość raportu uzyskanego w ramach procedury sprawdzania pracy w systemie antyplagiatowym.

Dane wpisane  przez studenta do elektronicznego Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Warszawskiej muszą być zaakceptowane przez kierującego pracą w tymże systemie.