dr Elżbieta Kotowska

Doktor nauk ekonomicznych. Temat pracy doktorskiej: Problemy uprzemysłowienia Polski w polityce gospodarczej Eugeniusza Kwiatkowskiego. Studia podyplomowe z zakresu: pedagogiki wyższego szkolnictwa technicznego, prawa podatkowego. Członek ZNP. W latach 2002 - 2006 Prezes Rady Oddziałowej ZNP KNSiA PW. Aktualnie członek Komisji Rewizyjnej RZ ZNP PW.

Zatrudnienie w PW od 1972 r., aktualnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa i Administracji. Dodatkowe zatrudnienie od 1999 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Aktualnie Pełnomocnik Rektora do spraw Nauczania Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów wynikających ze standardów nauczania, tzn. przedmioty do wyboru: finanse publiczne i prawo finansowe, gospodarka finansowa samorządu, zarządzanie finansami w sektorze publicznym, system podatkowy, prawo podatkowe, działalność gospodarcza a zobowiązania podatkowe, podatki i kredyty, samozatrudnienie. Promotor wielu prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich.

Nagrody i odznaczenia

 • Nagrody JM Rektora PW i JM Rektora WSM
 • Medal Edukacji Narodowej
 • Srebrny Krzyż Zasługi RP

Ważniejsze publikacje

Publikacje i materiały pomocnicze do zajęć głównie z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem system podatkowego i prawa podatkowego.

 • Podatek od towarów i usług. Podatek akcyzowy [w:] Prawne podstawy gospodarowania Wyd. ONS PW. W-wa 1996 r.
 • Neoliberalne podstawy polityki gospodarczej w okresie transformacji systemowej. Zesz. Naukowe WSM. W-wa 1997r.
 • Dostosowanie polskiego prawa podatkowego do wymogów Unii Europejskie [w:] Dostosowanie polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej część I, KNSiA PW, W-wa 1998r. zesz.11.
 • Wybrane problemy prawa podatkowego w Polsce w okresie transformacji systemowej i ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej, WSM, Studia i Materiały 11, W- wa 1999r.
 • Zmiany w polskim prawie podatkowym a prawo podatkowe Unii Europejskiej KNSiA PW, W-wa 1999r. zesz. 12
 • Podatki katastralne w państwach Unii Europejskiej a polski podatek od nieruchomości [w:] Dostosowanie polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej część II, pod red. H. Kisilowskiej, KNSiA PW, W-wa 2000r. zesz.13.
 • Budżet lokalny (aspekt prawno-administracyjny), [w:] Wybrane problemy prawa administracyjnego i gospodarczego w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej, pod red. H. Kisilowskiej, KNSiA PW, W-wa 2000r. zesz.17.
 • Podstawy wiedzy o podatkach w Polsce w okresie ubiegania się o członkostwo w Unii Europejskiej,, WSM, W-wa 2001r.
 • System podatkowy, Wyd. Multimedialne PW Okno, W-wa 2003r.
 • Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami [w:] Nieruchomości, Zagadnienia prawne, pod red. H. Kisilowskiej, wyd. I 2002, wyd. II (poprawione) rok 2004, wyd. III (poprawione) rok 2006, Wyd. Lexis Nexis, rozdz. XII.
 • System podatkowy [w:] Prawo gospodarcze, pod. Red. H. Kisilowskiej, Oficyna Wydawnicza PW, W-wa 2005r. rozdz. VII,
 • Zarządzanie finansami publicznymi - Kontrola podatkowa a kontrola skarbowa. Postępy Techniki przetwórstwa spożywczego. Nr 2 /2009 Wyższa Szkoła Menedżerska
 • Wiążąca interpretacja prawa podatkowego i indywidualnych sprawach, [w:] Prawne aspekty działania administracji publicznej - red. naukowa M. Czuryk, M. Karpiuk, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2010r.
 • Ochrona dochodów publicznych poprzez regulacje prawne dotyczące cen transferowych, Postępy Techniki przetwórstwa spożywczego nr 1/2010 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Sektor finansów publicznych po zmianach, Postępy Techniki przetwórstwa spożywczego, nr 2/2010 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Unikanie opodatkowania a ucieczka przed podatkiem, Nauka Gospodarka Społeczeństwo, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2010r.
 • Ryzyko podatkowe w działalności gospodarczej i niektóre metody jego ograniczenia. Zarządzanie Teoria i Praktyka Nr1(3) rok 2011, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Istota i treść decyzji administracyjnej w kwestiach podatkowych. Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, Nr 2/2011
 • Organizacja i funkcjonowanie sektora finansów publicznych. Zarządzanie. Teoria i praktyka, Nr1(5)/2012
 • R. Goryszewski. E. Kotowska, Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, Postępy Techniki przetwórstwa spożywczego Nr 1/2012
 • R. Goryszewski. E. Kotowska, U źródeł teorii i praktyki finansów publicznych. Część III. Finanse publiczne w ujeciu wybranych ekonomistów klasycznych. Postępy Techniki i przetwórstwa spożywczego Nr 2/2012
 • Podstawy prawne, zadania i gospodarka finansowa podmiotów sektora finansów publicznych [w:] Problemy prawa i administracji, półrocznik 1-2/2012, pod red. A. Kojdera, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie